Công ty Hành động

Cổ tức là phân phối lợi nhuận và thu nhập giữ lại mà một công ty thường trả hàng năm cho các cổ đông của mình.

Nếu bạn giữ một vị thế mở trên chỉ số CFD phân phối cổ tức trước ngày giao dịch không hưởng quyền thì bạn có quyền nhận số tiền cổ tức dưới dạng tín dụng hoặc ghi nợ.

Ngày cổ tức, còn được gọi là ngày tái đầu tư, là một thuật ngữ đầu tư bao gồm thời gian cổ tức được trả bằng cổ phiếu công ty.

Số tiền cổ tức được kết hợp vào giá trị hoán đổi tính bằng điểm trong tài khoản metatrader4 của bạn.

Bạn có thể xem tổng số tiền hoán đổi tính bằng điểm dưới thông số kỹ thuật ký hiệu trong MT4 của mình.