DEMO Tài khoản

Tài khoản STANDARD

Chênh lệch, thấp tới 1,6
Đòn bẩy, lên đến 1:500
Nền tảng, DB Invest & MT5
Dụng cụ, (FX, Kim loại, Hàng hóa, v.v.)
Tài khoản miễn phí $10,000

Tài khoản ECN

Chênh lệch, thấp tới 0,1
Đòn bẩy, lên đến 1:500
Nền tảng, DB Invest & MT5
Dụng cụ, (FX, Kim loại, Hàng hóa, v.v.)
Tài khoản miễn phí $10,000