Dasar Privasi

Sila baca notis privasi ini dengan teliti kerana kami ingin memaklumkan kepada anda bahawa privasi anda di Internet sangat penting bagi kami dan ia juga mengandungi maklumat penting mengenai siapa kami, bagaimana dan mengapa kami mengumpul, menyimpan, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi, hak anda berhubung dengan maklumat peribadi anda dan bagaimana untuk menghubungi kami dan pihak berkuasa penyeliaan sekiranya anda mempunyai aduan.

Kami menghendaki anda menyerahkan butiran hubungan anda supaya kami dapat berkomunikasi dengan anda dan memperkenalkan anda kepada perkhidmatan kami. Kami akan memaklumkan kepada anda semasa mengumpul maklumat daripada anda, sama ada anda dikehendaki memberikan maklumat tersebut kepada kami.

Apa yang kami kumpulkan

DB Investing boleh meminta maklumat peribadi, seperti nama, alamat, nombor pendaftaran peribadi, nombor pengenalan negara, nombor pasport dan alamat e-mel dan lain-lain untuk penyediaan akaun, penyelenggaraan dan pengurusan akaun pelanggan. Kami juga memerlukan data peribadi anda untuk memproses deposit dan pengeluaran.

DB Investing mengiktiraf kepentingan privasi pelanggan dan tidak akan menggunakan, mendedahkan, menjual, menyewa atau memajak maklumat peribadi dan kewangan pelanggan kepada mana-mana pihak ketiga kecuali kepada orang yang bertindak dalam badan kehakiman, wakil, atau peguam kapasiti berhubung dengan akaun dagangan klien, untuk melindungi daripada penipuan, pengubahan wang haram, transaksi yang tidak dibenarkan, tuntutan atau liabiliti lain kepada kerajaan, agensi kawal selia atau penguatkuasaan undang-undang setakat yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, atau untuk mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan. Maklumat seperti pendapatan, sejarah kredit, nilai bersih tidak akan dikongsi oleh Syarikat dalam apa jua keadaan.

Mengapa kami mengumpul:

Kami mengumpul maklumat peribadi anda seperti Jantina, Nama Penuh, DOB dan Alamat untuk mematuhi kewajipan anti pengubahan wang haram (AML) kami dan untuk melengkapkan KYC dan usaha wajar pelanggan.

Maklumat e-mel dan hubungan anda digunakan untuk menghubungi anda mengenai perkhidmatan yang kami sediakan dan untuk memenuhi kewajipan pematuhan kami.

Kami juga mungkin meminta anda tentang etnik, kewarganegaraan, nombor keselamatan sosial atau nombor pasport anda untuk mematuhi KYC kami dan untuk melengkapkan kewajipan AML.

Keselamatan Data anda:

Menyimpan maklumat peribadi anda dengan selamat, data anda disimpan dan dirahsiakan mengikut undang-undang mengenai perlindungan data peribadi dan pemprosesan yang terpakai dalam bidang kuasa di mana DB Investing yang anda telah mendaftar berada. Kami mempunyai langkah-langkah keselamatan yang sesuai untuk mengelakkan maklumat peribadi daripada hilang, disalahgunakan, pengubahsuaian, pendedahan atau diakses secara tidak sengaja. Kami mengehadkan akses kepada maklumat peribadi anda kepada mereka yang mempunyai keperluan perniagaan yang tulen untuk mengetahuinya. Mereka yang memproses maklumat anda akan berbuat demikian hanya dengan cara yang dibenarkan dan tertakluk kepada kewajipan kerahsiaan. Kami juga mempunyai prosedur untuk menangani sebarang pelanggaran keselamatan data yang disyaki. Kami akan memaklumkan anda tentang pelanggaran keselamatan data yang disyaki di mana kami dikehendaki oleh undang-undang untuk berbuat demikian.

Data Kuki:

Kami menggunakan kuki dan teknologi yang serupa untuk menyediakan dan menyokong Perkhidmatan kami. Apabila anda menggunakan laman web kami, kami akan menggunakan kuki untuk membezakan anda daripada pengguna lain laman web kami.

Berapa lama maklumat peribadi anda akan disimpan:

Sebaik sahaja anda menutup akaun anda dengan DB Investing, kami akan menyimpan data anda untuk tempoh lima tahun untuk mematuhi kewajipan penyimpanan rekod kami di bawah Peraturan Pengubahan Wang Haram 2017. Data anda kemudiannya akan dipadamkan pada akhir tempoh.

Prosedur Aduan:

Kami cuba memenuhi semua keperluan pelanggan kami tetapi jika anda mempunyai sebarang aduan atau memerlukan bantuan maka anda menulis kepada pasukan pematuhan kami di [email protected]