ข้อกําหนดและเงื่อนไข

คุณควรอ่านข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนทําการลงทะเบียน (และหากการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง) โดยคลิก ‘ยอมรับ’; หรือ ‘ฉันยอมรับ’ หรือ & ‘ดําเนินการต่อ’ แล้วแต่กรณี ดังนั้นการลงทะเบียนและ/หรือการใช้บริการของ บริษัท คุณยืนยันและรับทราบว่าคุณได้อ่านข้อกําหนดการใช้งานและข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสําหรับผู้ใช้ปลายทางเหล่านี้ว่าคุณเข้าใจเนื้อหาและคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมดที่กําหนดไว้ในข้อตกลงนี้อย่าเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์นี้

ข้อตกลงนี้อยู่ระหว่าง “บริษัท” DB Invest Limited ซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายด้านความปลอดภัยที่จดทะเบียนได้รับอนุญาตและควบคุมโดย FSA ในเซเชลส์ด้วยใบอนุญาต SD053 และสํานักงานใน Abis Centre, Office 15, Avenue D’Arhoa, Providence Industrial Estate มาเฮ, เซเชลส์; และ “ลูกค้า” ที่จะเปิดบัญชีและจะยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 1. บริษัท

  บริษัท DB INVEST Limited ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบออนไลน์ที่อํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมบางอย่างของสัญญาทางการเงิน (ตามที่กําหนดไว้ในที่นี้) โดยใช้แพลตฟอร์มต่างๆ และชื่อ DB INVEST (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “DB Investing”) ข้อตกลงนี้ใช้กับทั้งเว็บไซต์ของบริษัทและระบบ DB INVEST (ตามที่กําหนดไว้ในที่นี้) รวมถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์และหรือซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับราคาของสัญญาทางการเงิน (ตามที่กําหนดไว้ด้านล่าง) และ/หรืออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ รวมถึงระบบ DB INVEST (ตามที่กําหนดไว้ในที่นี้) สําหรับการดําเนินการตามสัญญาทางการเงิน (ตามที่กําหนดไว้ด้านล่าง) และ/หรือ/ หรือธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการ”) และคุณสมบัติ เนื้อหา หรือบริการอื่นใดที่บริษัทอาจเพิ่มในอนาคต บริษัทให้บริการโดยตรงกับลูกค้าและ/หรือบางครั้งโดยการใช้ตัวแทนท้องถิ่นที่ได้รับอนุญาต ตัวแทนที่บังคับใช้กับประเทศของคุณ (ถ้ามี) จะมีรายชื่ออยู่ในนิทรรศการตัวแทนที่ได้รับมอบหมายที่แนบมา หากบริษัทมีตัวแทนท้องถิ่น บริษัทอาจมอบอํานาจและ/หรืออํานาจใด ๆ ที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและจําเป็นเป็นครั้งคราวโดยเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานในท้องถิ่นของระบบ DB INVEST ในประเทศที่ท่านพํานักอยู่

 2. ข้อกําหนดต่อไปนี้ที่ใช้ในข้อตกลงนี้จะมีความหมายที่ระบุไว้ถัดจากข้อกําหนดเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้

  2.1. “ระบบ” หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่ออํานวยความสะดวกในการซื้อขายสัญญาทางการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้แพลตฟอร์ม DB INVEST ตามที่กําหนดไว้ข้างต้นภายใต้ข้อกําหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้และเงื่อนไขของคู่มือการซื้อขาย (ตามที่กําหนดไว้ด้านล่าง) ซึ่งเป็นไปตามส่วนสําคัญของข้อตกลง

  2.2. “สัญญาทางการเงิน” หรือ “สัญญา” หมายถึงสัญญาซื้อ Forex, CFD หรือข้อเสนอทางการเงินอื่นใดที่บริษัทอาจเสนอโดยระบบเป็นครั้งคราวให้กับลูกค้า

  2.3. “Cryptocurrency หรือ Crypto” หมายถึง cryptocurrency เป็นสกุลเงินดิจิทัลหรือเสมือนที่ใช้การเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย สกุลเงินดิจิทัลนั้นยากที่จะปลอมแปลงเนื่องจากคุณสมบัติด้านความปลอดภัยนี้ สกุลเงินดิจิทัลจํานวนมากเป็นระบบกระจายอํานาจที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน บัญชีแยกประเภทแบบกระจายที่บังคับใช้โดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน คุณลักษณะที่กําหนดของสกุลเงินดิจิทัลและเสน่ห์ที่ใหญ่ที่สุดของมันคือธรรมชาติตามธรรมชาติ มันไม่ได้ออกโดยหน่วยงานกลางใด ๆ ทําให้ในทางทฤษฎีมีภูมิคุ้มกันต่อการแทรกแซงหรือการจัดการของรัฐบาล

  2.4. “ราคาตามสัญญา” หมายถึงอัตราที่เสนอโดยระบบและขึ้นอยู่กับอัตรา “บ่งชี้” ที่จัดทําโดยระบบข้อมูลทางการเงินต่างๆ เป็นอัตราที่อัปเดตในปัจจุบันสําหรับสัญญาที่มีลักษณะบังคับใช้ในตลาดการเงิน

  2.5. “ตลาด” หมายถึงตลาดการเงินสินค้าโภคภัณฑ์และตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอัตราสัญญาจะถูกกําหนดโดยการค้าเสรีและตลาดอื่น ๆ ที่มีการซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ

  2.6. “วันทําการ” หมายถึงหนึ่งวันตามปฏิทินเริ่มเวลา 00:00 น. และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. GMT:

  2.7. “ธุรกรรม” หมายถึงการซื้อ/ขายสัญญาทางการเงินในราคาคงที่

  2.8. “การปิดบัญชี” หมายถึงธุรกรรมที่กลับรายการโดยมีเป้าหมายเพื่อปิดสถานะที่เปิดอยู่ (การขายสัญญาทางการเงินที่ซื้อก่อนหน้านี้และในทางกลับกัน) ด้วยผลรวมหรือปริมาณที่เหมือนกับที่ใช้ในการทําธุรกรรมครั้งแรกในวันทําการเดียวกัน

  2.9. “หลักประกัน” หมายถึง จํานวนเงินเริ่มต้นที่ท่านฝากไว้กับบริษัทหลังจากหักขาดทุน หักเงินที่ถอนออกเอง บวกกับกําไรที่ได้จากการทําธุรกรรม

  2.10. “คู่มือการซื้อขาย” หมายถึงคู่มือที่มีรายละเอียดขั้นตอนและเงื่อนไขสําหรับการปฏิบัติงานและการดําเนินการธุรกรรม

 3. สิทธิ์การเป็นสมาชิก

  บริการของ บริษัท มีให้บริการและสามารถใช้ได้โดยบุคคลหรือ บริษัท ที่สามารถทําสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่พํานักของตนเท่านั้น นอกจากนี้ บริการนี้ไม่มีให้สําหรับบุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีหรืออายุต่ํากว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด หรือไม่สามารถทําสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายของประเทศที่พํานัก (“ผู้เยาว์”) หากคุณเป็นผู้เยาว์คุณจะไม่สามารถใช้บริการนี้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้เยาว์ไม่ว่าในลักษณะหรือลักษณะใด ๆ นอกจากนี้บริการนี้มีให้เฉพาะและสามารถใช้ได้โดยบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้เพียงพอในเรื่องการเงินเท่านั้นเพื่อให้สามารถประเมินข้อดีและความเสี่ยงของการได้มาซึ่งสัญญาทางการเงินผ่านเว็บไซต์นี้และได้ดําเนินการดังกล่าวโดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบและ/หรือตรวจสอบว่าท่านไม่มีความรู้และ/หรือประสบการณ์ที่เพียงพอดังกล่าวหรือไม่ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากท่านอันเป็นผลมาจากความรู้และ/หรือประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอ นอกจากนี้ขอชี้แจงว่า บริษัท ไม่ได้และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์โดยตัวเองหรือโดยผู้อื่นและทุกรายการที่เผยแพร่หรืออ้างอิงข้อมูลควรถือเป็นข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการกิจกรรมและความเสี่ยงของคุณ เราขอเน้นย้ําว่าคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้รับการตรวจสอบและยืนยันด้วยตัวเองผ่านแหล่งข้อมูลอิสระเพื่อความพึงพอใจของคุณก่อนที่จะดําเนินการใด ๆ ด้วยตัวเองบนเว็บไซต์

  หากคุณไม่มีความรู้และ / หรือประสบการณ์และ / หรือข้อมูลที่ได้รับการประเมินส่วนบุคคลหรือทําธุรกรรมตามพื้นฐานที่เรียนรู้โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือระบบของเรา

 4. บัญชี

  4.1. เมื่อดําเนินการตามข้อตกลงนี้ บริษัท จะตั้งค่าบัญชีในชื่อและความเป็นเจ้าของของคุณในระบบ บัญชีและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปตามข้อมูลที่คุณให้ไว้ตามที่ บริษัท กําหนดเป็นครั้งคราว คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ด้วยตัวเองนั้นสมบูรณ์เป็นจริงและถูกต้อง ขอชี้แจงว่าการให้ข้อมูลที่ทําให้เข้าใจผิดอาจถือเป็นความผิดและจะนําไปสู่การหยุดกิจกรรมในบัญชีของคุณทันทีหรือปิดทันที ท่านรับทราบว่าเมื่อบริษัทดําเนินการระบุตัวตนของท่านเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทอาจรายงานท่านในฐานะผู้รับผลประโยชน์ในบัญชีที่เกี่ยวข้องซึ่งสถาบันการเงินที่บริษัทฝากเงินหลักประกันเป็นจํานวนเงินสูงสุดตามยอดเครดิตที่บันทึกไว้ในบัญชีของคุณที่ระบบเป็นครั้งคราว และด้วยเหตุนี้บริษัทอาจโอนรายละเอียดการระบุตัวตนที่ให้ไว้ด้วยตนเอง

  4.2. โดยการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้คุณขออนุญาตและให้อํานาจแก่ บริษัท จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ขัดต่อผลกระทบจาก บริษัท เพื่อดําเนินการตามคําสั่งและกิจกรรมตามคําสั่งของคุณหรือตามคําแนะนําของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องของคุณเป็นลายลักษณ์อักษรและ / หรือด้วยวาจาทั้งหมดตามอํานาจที่มอบให้กับ บริษัท ภายใต้ข้อตกลงนี้และ / หรือสําหรับ การให้บริการ

  4.3. เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ การดําเนินการของการทําธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีขึ้นอยู่กับการฝากเงินหลักประกันโดยคุณ บริษัทจะไม่อนุญาตให้ท่านทําธุรกรรมใด ๆ โดยปราศจากเงินฝากดังกล่าว และ/หรือหากหลักประกันไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินการธุรกรรมดังกล่าว โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทเป็นครั้งคราว เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ หาก บริษัท อนุญาตให้คุณเริ่มการซื้อขายก่อนที่จะได้รับการยืนยันการฝากเงินของ  หลักประกันโดยคุณ และผลก็คือไม่มีการวางหลักประกัน บริษัทมีสิทธิที่จะหักจากกําไรใด ๆ ที่คุณได้รับตามจํานวนเงินที่ควรฝากไว้เป็นหลักประกันก่อนที่คุณจะเริ่มซื้อขาย เงินทั้งหมดจะถูกถือครองโดยบริษัทและบริษัทอาจฝากเงินดังกล่าวกับสถาบันการเงินใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงเงินดังกล่าวถูกใช้เป็นหลักประกันสําหรับการทําธุรกรรมของ บริษัท ในกรณีที่การทําธุรกรรมจะเกิดขึ้นและด้วยเหตุผลบางประการจะไม่มีหลักประกันเพียงพอในบัญชีของคุณ บริษัท มีสิทธิ์ที่จะลดการเปิดเผยของคุณในการทําธุรกรรมดังกล่าวและ / หรือเข้าหาคุณเพื่อแก้ไขหลักประกันที่จําเป็นดังกล่าวและ / หรือเรียกร้องจากคุณชําระเงินเต็มจํานวนสําหรับข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมของคุณซึ่งไม่ครอบคลุมโดยหลักประกันที่เพียงพอ มีการระบุไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ว่าสิทธิดังกล่าวข้างต้นของ บริษัท ไม่ได้บังคับให้ลดการเปิดเผยของคุณในการทําธุรกรรมใด ๆ และคุณจะไม่เรียกร้องต่อ บริษัท เกี่ยวกับการสูญเสียของคุณอันเป็นผลมาจากการลดลงหรือไม่ลดลงของความเสี่ยงของคุณในการทําธุรกรรมใด ๆ โดย บริษัท

  4.4. เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ ขอชี้แจงว่า บริษัท อาจแก้ไขข้อกําหนดที่ควบคุมการใช้ระบบขอบเขตของบริการและผลรวมของหลักประกันที่จําเป็นสําหรับการทําธุรกรรมโดยคุณเป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่ไซต์กําลังดําเนินการอยู่จะไม่มีผลย้อนหลังและจะนําไปใช้กับการได้มาซึ่งสัญญาทางการเงินที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเท่านั้น

  4.5. เมื่อเปิดบัญชี บริษัท จะออกรหัสประจําตัวส่วนบุคคลที่เป็นความลับให้คุณ (ต่อไปนี้: “รหัสการเข้าถึง”) เพื่อใช้ในการใช้งานบัญชีของคุณผ่านทางอินเทอร์เน็ต คุณขอรับรองอย่างเพิกถอนไม่ได้ในการปกป้องรหัสการเข้าถึงและขอสละสิทธิ์การเรียกร้องทั้งหมดต่อ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รหัสการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

  4.6. การได้มาซึ่งสัญญาทางการเงินผ่านระบบจะต้องได้รับผลกระทบตามข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ บริษัทอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าว และมีผลตั้งแต่วันที่ข้อกําหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวถูกแทรกลงในเว็บไซต์ การได้มาซึ่งสัญญาทางการเงินจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อสัญญาทางการเงินได้รับการปรับแต่งเบี้ยประกันภัย (หรือ pat แล้วแต่กรณี) ได้รับการคํานวณและการชําระเงินได้รับการตรวจสอบแล้ว

  4.7. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับสเปรดที่ใช้กับตําแหน่งที่เนื่องจากข้อผิดพลาดทางเทคนิค / มนุษย์สเปรดไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา

  4.8. การซื้อขายแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับต้นทุนของสเปรดและค่าคอมมิชชั่นในการเปิดและสวอป/โรลโอเวอร์ที่ใช้ทุกคืนสําหรับเปอร์เซ็นต์ 0.015% และสูงสุด 2% สําหรับสกุลเงินดิจิทัลตามมูลค่าตําแหน่งที่เปิด

  4.9. แต่ละบัญชีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมรายเดือน 25$ หากบัญชีไม่เปิดการซื้อขายใด ๆ เป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน การคํานวณค่าธรรมเนียมที่อยู่เฉยๆจะถูกเรียกเก็บเป็นรายเดือนและจะไม่ถูกคํานวณจากระบบหากมีการใช้บัญชีซื้อขายอีกครั้ง ค่าธรรมเนียมไม่สามารถขอคืนได้เนื่องจากเป็นค่าธรรมเนียมการปฏิบัติตามข้อกําหนดและค่านายหน้าสําหรับการบํารุงรักษาบัญชี


  Rollover Definition
  Rollover
  เรียกอีกอย่างว่า Swap เป็นดอกเบี้ยที่จ่ายหรือสําหรับการถือครองตําแหน่งข้ามคืน สกุลเงินโลกแต่ละสกุลมีอัตราดอกเบี้ยที่เชื่อมโยงกัน เนื่องจากฟอเร็กซ์มีการซื้อขายเป็นคู่การซื้อขายทุกครั้งไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน แต่ยังมีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันสองอัตรา หากอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณซื้อสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณขายคุณจะได้รับโรลโอเวอร์ (ม้วนบวก) หากอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่คุณซื้อต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยในสกุลเงินที่คุณขายคุณจะจ่ายโรลโอเวอร์ (ม้วนติดลบ) โรลโอเวอร์สามารถเพิ่มต้นทุนหรือกําไรพิเศษที่สําคัญให้กับการค้าของคุณขึ้นอยู่กับ

  ตัวอย่างโรลโอเวอร์ 
  เมื่อคุณซื้อคู่ EUR / USD คุณกําลังซื้อยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐเพื่อจ่าย หากอัตราดอกเบี้ยยูโรอยู่ที่ 1.00% และอัตราของสหรัฐอเมริกาคือ 0.25% คุณกําลังซื้อสกุลเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและคุณจะได้รับโรลโอเวอร์ประมาณ 0.75% ต่อปี ในทางกลับกันหากคุณขายคู่ EUR / USD คุณกําลังขายสกุลเงินด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและคุณจะจ่ายโรลโอเวอร์ – ประมาณ 0.75% ต่อปีเนื่องจากคุณจ่ายอัตราดอกเบี้ยยูโรและรับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา

  เวลา 
  จองแบบโรลโอเวอร์
  จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวันซื้อขายฟอเร็กซ์ถือเป็น 00:00 น. (GMT) โดยเซิร์ฟเวอร์ของเรา ตําแหน่งใด ๆ ที่เปิดเวลา 00:00 น. (GMT) Sharp จะถือว่าถือข้ามคืนและอาจมีการโรลโอเวอร์ ตําแหน่งที่เปิดเวลา 00:01 น. (GMT) จะไม่อยู่ภายใต้การโรลโอเวอร์จนถึงวันถัดไป ในขณะที่ตําแหน่งที่เปิดเวลา 23:59 น. (GMT) อาจมีการโรลโอเวอร์เวลา 00:00 น. (GMT)
  เครดิตหรือเดบิตสําหรับแต่ละตําแหน่งที่เปิดเวลา 00:00 น. (GMT) จะปรากฏในบัญชีของคุณและนําไปใช้กับยอดคงเหลือในบัญชีของคุณโดยตรง

  วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
  ธนาคารส่วนใหญ่ทั่วโลกปิดทําการในวันเสาร์และวันอาทิตย์ดังนั้นจึงไม่มีการหมุนเวียนในวันนี้ แต่ธนาคารส่วนใหญ่ยังคงคิดดอกเบี้ยในวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อวัดสิ่งนี้ตลาดฟอเร็กซ์จะจองการโรลโอเวอร์สามวันในวันพุธซึ่งทําให้การโรลโอเวอร์วันพุธทั่วไปสามเท่าของจํานวนเงิน โปรดทราบว่าสําหรับตราสารบางรายการจะมีการแลกเปลี่ยนสามครั้งในวันศุกร์ ไม่มีการโรลโอเวอร์ในวันหยุด แต่มีมูลค่าการโรลโอเวอร์เพิ่มอีกสองวันทําการก่อนวันหยุด โดยปกติแล้วการโรลโอเวอร์วันหยุดจะเกิดขึ้นหากสกุลเงินใด ๆ ที่ซื้อขายมีวันหยุดที่สําคัญ ดังนั้นประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ปิดธนาคารอเมริกันและเพิ่มวันโรลโอเวอร์พิเศษเวลา 00:00 น. (GMT) ในวันทําการก่อนหน้าสําหรับคู่ US D ทั้งหมด

  4.9.  บริษัท สามารถจัดหาผู้จัดการบัญชีเฉพาะที่สามารถสนับสนุนผู้ค้าและให้บริการในฐานะที่ปรึกษา / นักวิเคราะห์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นครั้งคราวหรือตามคําขอของฉันสามารถให้การวิจัยและคําแนะนําเกี่ยวกับตลาดการเงินรวมถึงคําแนะนําทางการค้าตามการวิเคราะห์ของที่ปรึกษา บริษัท ไม่เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เนื่องจากบริการของที่ปรึกษา / นักวิเคราะห์นั้นให้บริการฟรี การตัดสินใจใด ๆ ในการซื้อขายหรือไม่ซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์การซื้อขายหรือกลยุทธ์ที่จัดทําโดยที่ปรึกษา / นักวิเคราะห์จะทําโดยผู้ค้า แต่เพียงผู้เดียวตามดุลยพินิจของเขา / เธอและ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อผลกําไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากข้อมูลทางการตลาดที่ให้ไว้ทางโทรศัพท์อีเมลสัญญาณการซื้อขายหรือบริการของบุคคลที่สามที่ให้ข้อมูลอัปเดตรายวันแก่ลูกค้า นอกจากนี้ บริษัท สามารถโทรหาลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามหรือการซื้อขายในกรณีเช่นบัญชีซื้อขายอยู่ในการเรียกหลักประกัน บัญชีทั้งหมดรวมถึงบริการโทรศัพท์ประเภทนี้และในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรับจะต้องส่งอีเมล / จดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งปฏิเสธ

  4.10.  ประเภทบัญชี

  มี 5 บัญชีที่แตกต่างกันใน DB Investing ที่คุณสามารถใช้ได้ตามความต้องการและความชอบของคุณ ความแตกต่างที่สําคัญระหว่างพวกเขาคืออัตราส่วนสเปรดที่จะนําไปใช้กับการดําเนินงาน

  บัญชีลอยตัว STP: สเปรดเป็นตัวแปรขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดหรือสินทรัพย์ที่กําลังซื้อขาย นี่คือบัญชีเฉพาะที่สามารถใช้เป็น Scalping ได้

  บัญชีลอยตัว ECN: สเปรดเป็นตัวแปรขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดหรือสินทรัพย์ที่กําลังซื้อขายและเป็นสเปรดที่ดีที่สุดที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้

  บัญชีอิสลามและอิสลามพลัส: บัญชีที่ซื้อขายตามกฎของอิสลามไม่ใช้ดอกเบี้ยสวอป* สามารถใช้ได้กับทั้งสองอย่างข้างต้น บัญชีนี้สงวนไว้สําหรับคนศาสนาอาหรับเท่านั้น

  บัญชี PRO: สเปรดเป็นตัวแปรขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดหรือสินทรัพย์ที่กําลังซื้อขาย

  4.11.  บริษัทเปิดบัญชี STP มาตรฐานเป็นค่าเริ่มต้น ในกรณีที่ลูกค้าต้องการบัญชีอิสลามหรือ ECN จะต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบทันทีผ่านระบบตั๋วหรืออีเมล

  4.12.  จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมสวอปหากชําระก่อนหน้านี้ในบัญชี Standard STP และก่อนการร้องขอบัญชีสวอปจากลูกค้าและการอนุมัติการปฏิบัติตามข้อกําหนดของ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง

  4.13.  หากบัญชี STP, ECN หรือบัญชีอิสลามถูกใช้เป็นบัญชี Scaping หรือเพียงเพื่อละเมิดโปรโมชั่นโบนัส บัญชีจะถูกปิดทันทีและผลกําไรทั้งหมดจะถูกยกเลิกเป็นค่าปรับพร้อมกับค่าปรับขั้นต่ํา 500 $ เพื่อให้ครอบคลุมการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการซื้อขายรวมถึงค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี

  4.14. *เงื่อนไขบัญชี Swap Free/Islam: บริษัทเสนอบัญชีซื้อขายแบบไม่มีสวอปสําหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศอิสลามที่ปฏิบัติตามกฎหมายชารีอะห์ ด้วยสถานะไม่มีสวอปจะไม่มีการเครดิตหรือถอนสวอปออกจากบัญชีซื้อขาย

  บัญชีอิสลาม/สวอปฟรีเปิดโอกาสให้ตราสารบางตัวทําการซื้อขายโดยไม่มีค่าสวอปใด ๆ และการซื้อขายเดียวกันจะต้องเปิดไว้สูงสุด 7 วันติดต่อกัน

  ตราสารบัญชีอิสลามมีจํากัด และลูกค้าต้องซื้อขายมากกว่า 50% ของการซื้อขายและมากกว่า 50% ของตราสารที่ไม่รวมอยู่ในรายการสวอปฟรี

  เมื่อ บริษัท พบการละเมิดในบัญชีอิสลามเราจะขอสงวนสิทธิ์ในการ:

                  . ยกเลิกสถานะสวอปฟรีในบัญชีซื้อขายทั้งหมด

                 . เมื่อสถานะไม่มีสวอปถูกยกเลิกจะมีการเรียกเก็บค่าสวอปสําหรับคําสั่งซื้อที่เปิดอยู่และคําสั่งซื้อที่เปิดในอนาคต

  เราถือว่า “การละเมิด” ในบัญชีอิสลามซึ่งเป็นบัญชีที่การซื้อขายและการซื้อขายตราสารส่วนใหญ่เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนฟรี

  การใช้งานที่ไม่เหมาะสมรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงสถานการณ์ที่ธุรกรรมส่วนใหญ่ในบัญชีซื้อขายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสวอปติดลบซึ่ง DB Investing ไม่ได้เรียกเก็บตามสถานะสวอปฟรีของบัญชี

  ในขณะที่ระบบตรวจพบการละเมิด บริษัท มีสิทธิ์ที่จะโพสต์ตรวจสอบและหักค่าใช้จ่ายสวอปและส่งคําเตือนครั้งแรกให้กับลูกค้า

  การถอนเงินทั้งหมดที่มาจากบัญชีอิสลามได้รับการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าไม่ได้ใช้ข้อเสนอบัญชีสวอปฟรีในทางที่ผิดซึ่งสาเหตุที่การถอนอาจล่าช้าเล็กน้อยด้วยเหตุผลดังกล่าว

  คําเตือนหลายครั้งสําหรับบัญชีที่ไม่มีสวอป / อิสลามจะถือว่าเป็นการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขจากนั้น บริษัท สามารถตัดสินใจเปลี่ยนประเภทบัญชีลูกค้าและเรียกเก็บสวอปหรือปิดบัญชีลูกค้าโดยแจ้งระยะเวลาซึ่งลูกค้าจะต้องปิดการซื้อขายทั้งหมด

  4.15.  ไม่อนุญาตให้ใช้การเก็งกําไรแฝง (LA) และกลยุทธ์การซื้อขายความถี่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบัญชีได้รับโบนัสต้อนรับ

  โบนัสที่น่าสงสัยหรือผู้ค้าป้องกันความเสี่ยงและบัญชีเทรดเดอร์ scalper จะถูกปิดทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าพร้อมกับตําแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดและ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

  นอกเหนือจากการคืนจํานวนเงินฝากเต็มจํานวนให้กับเจ้าของบัญชีแล้ว บริษัท ยังมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมธนาคาร / PSP สําหรับการฝากและถอนเงินที่เกี่ยวข้อง

  หาก บริษัท ได้ส่งคืนเงินฝากบางส่วนผ่านการถอนเงินแล้วบริษัทจะคืนเงินส่วนต่างการถอนและปิดบัญชี

  ในที่สุดกําไรที่สะสมจะถูกล้างและเปลี่ยนกลับเป็นลูกค้าเพื่อเป็นบทลงโทษสําหรับการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไข

 5. ข้อกําหนดและเงื่อนไขโบนัส _ นโยบายโบนัส

  5.1.  DB INVEST นําเสนอคุณสมบัติรางวัลที่น่าสนใจมากมายให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน โบนัสและเครดิตการซื้อขายครั้งเดียวที่ได้รับรางวัลให้กับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมโปรโมชั่นของ DB Investing โบนัสเหล่านี้มีข้อเสนอแบบจํากัดเวลาและข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับรางวัลโบนัสใด ๆ ที่ลูกค้าจะได้รับอนุญาตให้พิจารณาก่อนยอมรับข้อเสนอโบนัสใด ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

  5.2. บัญชีที่โหลดโบนัสจะต้องปฏิบัติตามกฎเหล่านี้:

      5.2.1. เปิดตราสารที่แตกต่างกันอย่างน้อย 10 รายการ

      5.2.2. อย่างน้อย 50% ของการซื้อขายจะต้องเปิดเป็นเวลา 30 นาทีขึ้นไป

      5.2.3. อย่างน้อย 30% ของการซื้อขายจะต้องค้างคืน

      5.2.4.  โบนัสจะถูกลบออกเต็มจํานวนหลังจาก 30 วันนับจากการโหลด เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการจัดการส่วนของเขา บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกหลักประกันใด ๆ ของการชําระบัญชี

      5.4.5. โบนัสจะถูกลบออกเต็มจํานวนเมื่อลูกค้าตัดสินใจถอนกําไรบางส่วนหรือทั้งหมด การลบจะถูกนําไปใช้ด้วยหากลูกค้าเปิดตําแหน่ง

  5.3. โบนัสไม่สามารถใช้และนําไปใช้ในทางที่ผิดได้ บัญชี scalper (บัญชีที่มากกว่า 50% ของการซื้อขายเปิดและปิดภายใน 30 นาที) หรือ ทิศทางโมโน (ซึ่งการซื้อขายทั้งหมดมีทิศทางเดียวกัน) และ บัญชีตราสารน้อย (บัญชีที่มีการซื้อขายน้อยกว่า 10 ตราสารที่แตกต่างกัน)

  5.4. หากเงื่อนไขทั้งหมดเหล่านี้ (5.2 และ 5.3) ไม่เสร็จสมบูรณ์โบนัสจะถูกลบออกบัญชีจะถูกปิดเงินฝากครั้งแรกจะถูกส่งคืนและค่าปรับเท่ากับกําไรทั้งหมดจะถูกหัก

  5.5 ข้อบ่งชี้ใด ๆ ของการฉ้อโกงการจัดการการเก็งกําไรคืนเงินหรือกิจกรรมหลอกลวงหรือฉ้อโกงในรูปแบบอื่น ๆ ตามการให้โบนัสจะทําให้บัญชีไม่ได้ใช้งานพร้อมกับผลกําไรหรือขาดทุนสะสม

  5.6. ลูกค้าตกลงที่จะยอมรับโบนัสเบื้องต้นเพียง 1 (หนึ่ง) โบนัสในการเปิดบัญชีกับ DB INVEST

  5.7. ห้ามมิให้ลูกค้าเปิดบัญชีหลายบัญชีที่ DB INVEST เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพลิดเพลินกับโบนัสเบื้องต้นมากกว่าหนึ่งรายการ บัญชีที่ซ้ํากันอาจถูกปิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

          DB INVEST จะเก็บรักษาโบนัสใด ๆ ที่มอบให้กับลูกค้ารายได้ใด ๆ จะถูกริบ และจํานวนเงินที่ลูกค้าฝากจะถูกส่งคืนให้กับลูกค้าตามนั้น

  5.8. ลูกค้าไม่จําเป็นต้องยอมรับโบนัสใด ๆ ที่เสนอโดย DB INVEST โบนัสทั้งหมดเป็นทางเลือก ในระหว่างการฝากเงินครั้งแรกของลูกค้าลูกค้าอาจเลือกที่จะไม่ยอมรับโบนัส ในสถานการณ์เหล่านี้ลูกค้าจะไม่ผูกพันกับข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับโบนัส หากลูกค้ายอมรับโบนัสผิดพลาดลูกค้าจะต้องแจ้งให้สมาชิกของทีมสนับสนุนลูกค้าของเราทราบภายใน 5 วันทําการหลังจากยอมรับโบนัสโดยไม่ได้ตั้งใจ ในกรณีดังกล่าว DB INVEST จะลบโบนัสออกจากบัญชีของลูกค้า และลูกค้าจะไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขโบนัส อย่างไรก็ตาม ข้อกําหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป ลูกค้าจะต้องไม่ทําการซื้อขายมากกว่า 2 ครั้งเนื่องจากยอมรับโบนัสผิดพลาดเพื่อให้โบนัสถูกลบออกจากบัญชีของลูกค้า

  5.9.  ในกรณีที่มีการร้องเรียนจากลูกค้าโบนัสจะถือเป็นการหักบัญชีเพื่อประโยชน์ของ บริษัท และบัญชีซื้อขายจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ หมายความว่าในกรณีที่ บริษัท คืนเงินให้กับลูกค้าที่ถอนได้บางส่วนยอดคงเหลือติดลบจะออกเช่นนั้นและเงินที่ถอนได้จะโหลดเข้าบัญชี

  5.10.  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครข้อเสนอนี้คือบุคคลที่สามารถตกลงทําสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศที่พํานักของตน การเข้าร่วมในข้อเสนอนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปีหรือต่ํากว่าอายุตามกฎหมายในประเทศที่พํานักของตน (“ผู้เยาว์”)

  5.11. ข้อเสนอนี้มีให้สําหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีในช่วงระยะเวลาข้อเสนอส่งเอกสาร KYC ที่ถูกต้องตามข้อกําหนดของ บริษัท เนื่องจากมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวและฝากเงินเข้าบัญชีของพวกเขาด้วยขั้นต่ํา 100 USD ภายในระยะเวลาข้อเสนอ

  5.12. พนักงานและญาติหุ้นส่วนผู้แนะนําการลงทุนของ DB Investing หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในข้อเสนอนี้

  5.13. ห้ามการมีส่วนร่วมของ ‘คนกลาง/ผู้ที่เกี่ยวข้อง’ ในข้อเสนอ หากวันที่ลงทะเบียนและ/หรือฝากเงิน และ/หรือวันที่ซื้อขายของผู้เข้าร่วมในข้อเสนอสอดคล้องกับข้อมูลการลงทะเบียนและ/หรือการซื้อขาย รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงที่อยู่ IP การซื้อขายจากอุปกรณ์เดียวกันของผู้เข้าร่วมรายอื่นในข้อเสนอ DB Investing ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่าการจับคู่นี้เป็นเหตุผลในการตัดสิทธิ์ทันที สําหรับวัตถุประสงค์ในที่นี้ คําว่า ‘ตัวกลาง/คู่สัญญา’ เมื่อใช้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เว้นแต่บริบทจะกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น จะหมายถึงการรวมบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมในข้อเสนอ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง:      

          5.13.1.  สมาชิกในครอบครัวเช่นพี่น้องคู่สมรสบรรพบุรุษทายาทสายเลือดและทายาทหลักประกัน

         5.13.2.  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งผู้เข้าร่วมในข้อเสนอโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านตัวกลางการควบคุมหรือผู้ซึ่งโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านตัวกลางอย่างน้อยหนึ่งตัวถูกควบคุมโดยหรืออยู่ภายใต้การควบคุมร่วมกันกับผู้เข้าร่วมในข้อเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของคําจํากัดความนี้คําว่า ‘การควบคุม’ (รวมถึงความหมายที่สัมพันธ์กันคําว่า ‘ควบคุมโดย’ และ ‘ภายใต้การควบคุมร่วมกันด้วย’) การใช้ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมในข้อเสนอจะหมายถึงการครอบครองโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านตัวกลางอย่างน้อยหนึ่งคนของอํานาจในการกํากับหรือทําให้เกิดทิศทางของนโยบายการจัดการของบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะผ่านการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่ลงคะแนนเสียงหรืออื่น ๆ

       5.13.3.  ในทํานองเดียวกันบุคคลที่เกี่ยวข้องในลักษณะใด ๆ กับ DB Investing และ / หรือกับเว็บไซต์และ / หรือเว็บไซต์เครือข่ายสังคมเฉพาะที่ DB Investing อาจดําเนินการเป็นครั้งคราวโบนัส / โปรโมชั่นการแข่งขันและ / หรือแบบสํารวจเฉพาะบางอย่างในบริบทที่เสนอการเข้าถึงข้อเสนอจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในข้อเสนอ

  5.14.  ข้อเสนอนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโบนัส / โปรโมชั่นอื่น ๆ ที่ DB Investing อาจเสนอให้ได้ หากบัญชีซื้อขายของลูกค้ามีโบนัสอยู่แล้วพวกเขาจะไม่สามารถเลือกเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้หรือโดยการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ลูกค้ายังยอมรับว่าโบนัสก่อนหน้าจะถูกลบออกก่อนที่จะใช้ข้อเสนอนี้

  5.15.  หากบัญชีซื้อขายได้ยื่นขอโบนัส บริษัท มีสิทธิ์หักค่าธรรมเนียมการฝากและถอนเงินหากก่อนหน้านี้ไม่ได้หักบัญชี เช่นเดียวกันหากบัญชีถูกปิดและการฝากเงินครั้งแรกจะได้รับคืนในกรณีที่มีการละเมิด T&C และบัญชีที่ยื่นขอโปรโมชั่นโบนัส บริษัท มีสิทธิ์ในการคํานวณและหักค่าธรรมเนียมเหล่านี้ในภายหลัง

  5.16. หากลูกค้าตัดสินใจที่จะถอนบางส่วนหรือทั้งหมดของส่วนของเขา, บริษัท จะถอนโบนัสเต็มจํานวนที่โหลดเข้าบัญชีซื้อขาย.

 6. บริษัทขอรับรองและรับรองว่า:

  6.1. มีทักษะและความรู้ที่จําเป็นในการให้บริการ

  6.2. ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท หรือบุคคลในนามของ บริษัท จะไม่ดําเนินการหรือถือว่าทําหน้าที่ในฐานะตัวแทน / ผู้ดูแลผลประโยชน์ / นายหน้าสําหรับคุณเมื่อทําธุรกรรมในระบบ

  6.3. ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตจะไม่ให้คําแนะนําทางการเงินใด ๆ แก่คุณหรือลูกค้าใด ๆ และไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่อาจพบได้บนเว็บไซต์ของ บริษัท อาจได้รับการพิจารณาว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ระบบและ / หรืออีเมลหรือจดหมายข่าวที่ส่งโดย บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือตลาดการเงินไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคําแนะนําทางการเงินหรือการลงทุนและ บริษัท จะไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ ในส่วนนี้และ บริษัท จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความถูกต้องหรือความครอบคลุมของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ เป็นความรับผิดชอบของคุณต่อการสอบถามอิสระทั้งหมดตามที่เห็นสมควรก่อนตัดสินใจทางการเงินใด ๆ

  6.4. จะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องการฟ้องร้องการโต้เถียงความสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหาย ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากคุณพึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่ บริษัท ให้ไว้

  6.5. การสูญเสียสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นโดยใช้ระบบคือจํานวนเงินที่คุณจ่ายให้กับ บริษัท เป็นหลักประกันและ / หรือจํานวนเงินใด ๆ ในบัญชีของคุณที่คุณใช้ในการซื้อสัญญาทางการเงิน

  6.6. บริษัทไม่ได้จัดให้มีตลาดระหว่างหรือระหว่างลูกค้าสําหรับการลงทุนหลักทรัพย์อนุพันธ์หรือการเก็งกําไร สัญญาทางการเงินแต่ละฉบับที่คุณซื้อผ่านระบบเป็นข้อตกลงส่วนบุคคลระหว่างตัวคุณเองและ บริษัท และไม่ใช่หลักทรัพย์และไม่สามารถโอนต่อรองหรือมอบหมายให้หรือกับบุคคลที่สามได้

   

 7. สิทธิ์ของบริษัทเกี่ยวกับการดําเนินงานของบัญชีของคุณ

  7.1. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการดําเนินงานของเว็บไซต์นี้หรือส่วนต่างๆภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:

       7.1.1. เมื่อเป็นผลมาจากเหตุการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจการทหารหรือการเงิน (รวมถึงความผันผวนของตลาดที่ผิดปกติหรือการขาดสภาพคล่อง) หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมความรับผิดชอบและอํานาจของ บริษัท การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของเว็บไซต์นี้หรือระบบจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างสมเหตุสมผลโดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญและส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของคุณหรือ บริษัท หรือหาก ตามดุลยพินิจของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวไม่สามารถคํานวณราคาสําหรับสัญญาการเดิมพันทางการเงินได้ หรือ

      7.1.2. เมื่อมีการพังทลายในวิธีการสื่อสารที่ใช้ตามปกติในการกําหนดราคาหรือมูลค่าของสัญญาการพนันทางการเงินใด ๆ หรือในกรณีที่ราคาหรือมูลค่าของสัญญาการพนันทางการเงินใด ๆ ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันทีหรือถูกต้อง หรือ

      7.1.3. เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าระบบถูกท่านใช้ในทางที่ผิด หรือท่านได้ใช้วิธีการบางอย่างเพื่อส่งผลกระทบหรือบิดเบือนระบบโดยทั่วไปหรือราคาของสัญญาเฉพาะโดยเฉพาะ

      7.1.4. ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนอกเหนือจากในกรณีของการละเมิดหรือการจัดการระบบ บริษัท อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว (โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ปิดสัญญาการเดิมพันทางการเงินแบบเปิดของคุณในราคาที่เห็นว่ายุติธรรมและสมเหตุสมผลในเวลาดังกล่าวและจะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ กับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

  7.2. การดําเนินการในบัญชีซื้อขายเป็นเรื่องส่วนตัวและการดําเนินงานของบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อบัญชีซื้อขายพร้อมกันจาก IP ที่แตกต่างกัน บริษัท มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเป็นดุลยพินิจของ บริษัท ที่จะใช้ค่าธรรมเนียมปรับขั้นต่ํา 500 $ จากคําเตือนครั้งแรกสูงถึง 1,000 $ สําหรับการซื้อขายแต่ละครั้งที่เปิดโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ IP ที่แตกต่างกันในวันเดียวกันและในสถานที่ที่แตกต่างกันและทําซ้ําในกรอบเวลา ในกรณีที่ลูกค้ายังคงละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไขและมอบหมายให้บุคคลที่สามใช้บัญชีของเขาโดยไม่ต้องแจ้งให้ บริษัท ทราบล่วงหน้า บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกบัญชีซื้อขายเป็นเวลาอย่างน้อย 90 วันและสูงสุด 180 และเพื่อต่ออายุการตรวจสอบผู้จัดการอย่างไม่มีกําหนดจนกว่าบัญชีซื้อขายและเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกบล็อกอย่างไม่มีกําหนด ในกรณีที่มีการละเมิดหรือการจัดการระบบ บริษัท อาจใช้ดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการใช้มาตรการใด ๆ ที่เห็นสมควรและเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

  7.3. บริษัทสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการตรวจสอบระหว่างการปิดบัญชี ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะเพิ่มเติมสําหรับการตรวจสอบกิจกรรมการชําระเงิน / การซื้อขาย / ธุรกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกําหนดสําหรับ AML / CTF / CPF และการปฏิบัติตามมาตรการคว่ําบาตรสูงสุด 5% จากยอดรวมของยอดเงินในบัญชียอดคงเหลือขั้นต่ํา 500 $ สําหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการปิดบัญชี

  7.4. หากลูกค้าได้รับการแนะนําจาก Master IB และ บริษัท สงสัยหรือมีหลักฐานการฉ้อโกงเพื่อจ่ายค่าคอมมิชชั่นที่เป็นการฉ้อโกง (CPA / เงินคืน) จาก บริษัท และบัญชีลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิด T&C ลูกค้าอนุญาตให้ บริษัท หยุดขั้นต่ํา 500 $ จากบัญชีจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่บัญชีลูกค้าถูกใช้เพื่อฉ้อโกง บริษัท เพื่อประโยชน์ของ Master IB เพื่อให้เขาจ่ายค่าคอมมิชชั่นบัญชีลูกค้าจะถูกปิดและจะมีการเรียกเก็บค่าปรับการฉ้อโกงขั้นต่ํา 500 USD

 8. คุณขอรับรองและรับรองว่า:

  8.1. รายละเอียดทั้งหมดที่คุณให้ไว้กับ บริษัท เป็นความจริงครบถ้วนและถูกต้องและคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (หรืออายุขั้นต่ําที่กําหนดในประเทศที่คุณพํานัก) เพื่อให้คุณอาจมีภาระผูกพันตามกฎหมายตามข้อกําหนดของข้อตกลงนี้และคุณเป็นผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ทางการเงินเพียงพอที่จะเข้าใจและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในกิจกรรมที่พิจารณาภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างอิสระ

  8.2. คุณจะเป็นเจ้าของและผู้รับผลประโยชน์ของบัญชีแต่เพียงผู้เดียว

  8.3. คุณรับทราบและเข้าใจว่า บริษัท ดําเนินงานและได้รับการควบคุมภายใต้กฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่บังคับใช้ของเซเชลส์ คุณรับทราบและคุณรับทราบในที่นี้ว่า บริษัท ไม่สามารถควบคุมการกระทําของคุณได้และคุณจะต้องทําการสอบถามที่จําเป็นเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของกิจกรรมของคุณและกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นที่บังคับใช้ในปัจจุบันซึ่งมีผลบังคับใช้ในสถานที่พํานักของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว คุณเข้าใจว่ากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาทางการเงินแตกต่างกันไปทั่วโลกและเป็นภาระหน้าที่ของคุณ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือคําสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่พํานักของคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และ / หรือระบบ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยความสามารถที่แท้จริงในการเข้าถึงเว็บไซต์ของ บริษัท ไม่ได้หมายความว่าบริการและกิจกรรมของคุณถูกกฎหมายภายใต้กฎหมายข้อบังคับหรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่คุณอาศัยอยู่ คุณยืนยันหลังจากดําเนินการสอบถามที่จําเป็นแล้วว่าไม่มีข้อ จํากัด ทางกฎหมายที่กีดกันคุณจากการใช้ระบบหรือดําเนินการธุรกรรมตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ บริการจะไม่ถูกนํามาใช้ในที่ที่ผิดกฎหมายในการใช้งานและ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้บริการและ / หรือยกเลิกบริการทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ทุกคนได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนเองโดยไม่มีสาเหตุรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงเหตุการณ์ที่ บริษัท รู้ว่าคุณกําลังดําเนินกิจกรรมที่ไม่ได้ควบคุมภายใต้กฎหมายของที่อยู่อาศัยของคุณ

  8.4. เงินทั้งหมดที่คุณฝากไว้ในบัญชีของคุณเป็นครั้งคราวมีต้นกําเนิดทางกฎหมายและไม่ใช่เงินของอาชญากรรมรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงรายได้จากการค้ายาเสพติดหรือการซื้อขายสารต้องห้ามอื่น ๆ หรือรายได้จากการค้าอาวุธที่ผิดกฎหมายการพนันที่ผิดกฎหมายการค้าประเวณีกองทุนก่อการร้ายเป็นต้น เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ เงินที่ได้รับจากคุณจะไม่ลงทุนในหลักทรัพย์ฟิวเจอร์สสกุลเงินอนุพันธ์หรือการลงทุนอื่น ๆ ในนามของคุณโดย บริษัท หรือใครก็ตามในนามของ บริษัท เงินดังกล่าวจะถูกใช้เป็นหลักประกันสําหรับการทําธุรกรรมของคุณในระบบ

  8.5. คุณตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้และคุณได้อ่านและทําความเข้าใจส่วนการเปิดเผยข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงที่ด้านล่างของหน้านี้ซึ่งเป็นส่วนสําคัญในที่นี้และคุณยอมรับข้อกําหนดทั้งหมด

  8.6. คุณรับทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและความรับผิดเป็นการส่วนตัวสําหรับการกระทําและคําสั่งใด ๆ ที่จะดําเนินการในบัญชีของคุณรวมถึงการชําระธุรกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะดําเนินการโดยคุณด้วยตนเองสมาชิกในครอบครัวของคุณบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณหรือโดยตัวแทนหรือทนายความของคุณหรือพนักงานของ บริษัท ที่ดําเนินการตามคําสั่งของคุณ คุณตกลงเพิ่มเติมว่าทั้ง บริษัท และพนักงานหรือใครก็ตามในนามของ บริษัท จะไม่รับผิดในทางใดทางหนึ่งสําหรับผลลัพธ์หรือผลที่ตามมาของการกระทําและ / หรือคําสั่งดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและคุณคนเดียวจะควบคุมการเข้าถึงบัญชีของคุณและไม่มีผู้เยาว์คนใดได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการซื้อขายบนระบบ ไม่ว่าในกรณีใดคุณยังคงต้องรับผิดอย่างเต็มที่สําหรับตําแหน่งทั้งหมดที่ซื้อขายในบัญชีของคุณและสําหรับธุรกรรมบัตรเครดิตใด ๆ ที่เข้าสู่ไซต์สําหรับบัญชีของคุณ ท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและความสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการที่ท่านไม่สามารถดําเนินการหรือชําระธุรกรรมดังกล่าวได้

  8.7. ท่านทราบว่าบริษัทไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ใด ๆ หรือเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความผิดปกติใด ๆ และลักษณะใด ๆ ที่ส่วนท้ายของท่าน หรืออุปกรณ์อื่นใดที่ไม่ได้จัดหาให้โดยบริษัท และ/หรือความผิดปกติของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ/หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ และ/หรือข้อผิดพลาด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความล่าช้าในการส่ง ของคําสั่งซื้อของคุณหรือใบเสร็จรับเงินที่ล่าช้า คุณจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาและบํารุงรักษาวิธีการเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโทรศัพท์โมเด็มหรือสายการเข้าถึงอื่น ๆ คุณจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเข้าถึงบริการใบอนุญาตและการสมัครสมาชิกทั้งหมดที่จําเป็นในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการเข้าถึงระบบดังกล่าว คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณหรือบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และบริการได้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “คอมพิวเตอร์” หรือ “คอมพิวเตอร์ของคุณ”) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้ดําเนินการและวางแผนที่จะดําเนินการและรักษาการป้องกันที่เหมาะสมเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ไวรัสคอมพิวเตอร์หรือวัสดุอุปกรณ์ข้อมูลหรือข้อมูลที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ ท่านตกลงว่าบริษัทจะไม่รับผิดต่อท่านในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือบันทึกหรือบันทึกของท่านล้มเหลวหรือเสียหายหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบหรือความล่าช้าความสูญเสียข้อผิดพลาดหรือการละเว้นอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวหรือการจัดการที่ผิดพลาดของอุปกรณ์โทรคมนาคมหรือคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ คุณจะต้องไม่ส่งหรือในทางใดทางหนึ่งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมทําให้ บริษัท หรือผู้ให้บริการออนไลน์ใด ๆ ได้รับไวรัสคอมพิวเตอร์หรือวัสดุหรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

  8.8. ยกเลิกการใช้ฟีเจอร์ในทางที่ผิด คุณสมบัติการยกเลิกช่วยให้ลูกค้าสามารถยกเลิกตําแหน่งของเขาได้ภายในไม่กี่วินาทีหลังจากการดําเนินการ การใช้คุณสมบัติการยกเลิกจะถือเป็นการละเมิดระบบหากลูกค้ายกเลิกตําแหน่งที่สูงถึง 20% ของจํานวนออปชั่นที่ดําเนินการในช่วงเวลาการซื้อขาย แพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกตําแหน่งที่ส่งผลให้เกิดการละเมิดการยกเลิกหรือระงับบัญชีลูกค้าในกรณีที่ตรวจพบการละเมิดดังกล่าว

  8.9. ท่านรับทราบและยืนยันว่าบริษัทไม่ได้รับรอง รับประกัน หรือรับประกันว่า: (i) คุณจะสามารถเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ในเวลาหรือสถานที่ที่คุณเลือกหรือ บริษัท จะมีความจุเพียงพอสําหรับเว็บไซต์โดยรวมหรือในที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใด ๆ และ (ii) เว็บไซต์จะให้บริการอย่างต่อเนื่องและปราศจากข้อผิดพลาด ท่านรับทราบและยืนยันเพิ่มเติมว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเป็นไปไม่ได้ที่จะดําเนินการตามคําสั่งและข้อกําหนดเนื่องจากความล้มเหลวในการทํางานของระบบข้อมูลที่เกิดจากความผิดพลาดใด ๆ

  8.10. คุณจะต้องรายงานกิจกรรมของคุณอย่างถูกต้องต่อภาษีหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายใด ๆ ที่บังคับใช้กับคุณหรือประเทศที่คุณพํานักอยู่และคุณจะต้องจ่ายภาษีภาษีค่าธรรมเนียมรัฐบาลและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบัญชีของคุณรวมถึงการหักเงินที่จําเป็นที่ต้นทางและคุณละทิ้งการเรียกร้องใด ๆ กับ บริษัท ในส่วนนี้

  8.11. คุณจะต้องไม่ละเมิดเว็บไซต์นี้หรือระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน บริษัทใช้กระบวนการต่อต้านการฟอกเงินที่ดีที่สุดซึ่งอาจมีผลกระทบหลายประการต่อคุณ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะทําธุรกิจด้วยยุติการทําธุรกิจด้วยและย้อนกลับธุรกรรมของลูกค้าที่ไม่ยอมรับหรือปฏิบัติตามกระบวนการต่อต้านการฟอกเงินเหล่านี้ กระบวนการต่อต้านการฟอกเงินมีผลกระทบต่อลูกค้าดังต่อไปนี้:

       8.11.1. คุณต้องกรอกแบบฟอร์มการเปิดบัญชีพร้อมรายละเอียดที่ร้องขอทั้งหมดเพื่อสร้างตัวตนของคุณ

       8.11.2. เงินรางวัลสามารถจ่ายให้กับผู้ริเริ่มบัญชีและบัญชีภายใต้ชื่อของเขาเองเท่านั้นและไม่ใช่บัญชีของบุคคลที่สาม เมื่อคุณรักษาบัญชีโดยใช้วิธีการฝากเงินทางโทรเลขเงินรางวัลจะจ่ายให้กับผู้ถือบัญชีธนาคารต้นทางเท่านั้นและเป็นของคุณที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขบัญชีและชื่อมาพร้อมกับการโอนเงินทั้งหมดไปยัง บริษัท เมื่อคุณรักษาบัญชีโดยการฝากเงินด้วยบัตรเครดิต / เดบิตเงินรางวัลจะถูกจ่ายกลับไปยังบัตรเดียวกันตามมูลค่าของหลักประกันที่ฝาก เงินรางวัลเพิ่มเติมจะถูกโอนโดยวิธีการทางโทรเลขภายใต้เงื่อนไขที่อธิบายไว้ข้างต้น

       8.11.3. อนุญาตให้มีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวต่อคนเท่านั้น ห้ามรวบรวมเงินรางวัล/ผลกําไรในบัญชีที่เปิดด้วยชื่อเท็จหรือหลายบัญชีที่เปิดโดยบุคคลและ/หรือครอบครัวเดียวกัน หรือญาติจากพีซี/IP เดียวกัน

      8.11.4. ห้ามใช้ VPN หรือ RDP เพื่อซ่อน IP ของประเทศจริงหรือผู้ใช้บุคคลที่สาม ในกรณีที่ บริษัท ค้นพบการใช้บัญชีซื้อขายที่ผิดกฎหมาย บัญชีลูกค้าจะถูกปิดทันทีและบทลงโทษจะถูกเรียกเก็บเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการซื้อขายโดยมีขั้นต่ํา 500 €ถึง 5000 €

      8.11.5. หากลูกค้าเชื่อมต่อจากประเทศ IP ที่แตกต่างกัน บริษัท มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและขอเอกสารประกอบเพื่อค้นหาว่าไคลเอนต์ใช้ VPN หรือ RDP หรือหากบัญชีได้รับการจัดการโดยบุคคลที่สาม ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้การจัดการบัญชีเว้นแต่ บริษัท จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและดําเนินการตรวจสอบ KYC กับผู้ใช้บุคคลที่สาม ห้ามมิให้เปิดบัญชีโดยใช้ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

     8.11.6. บริษัทอาจกําหนดให้คุณต้องแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนเป็นครั้งคราว (เช่น สําเนาหนังสือเดินทางที่ได้รับการรับรองหรือวิธีการยืนยันตัวตนอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นว่าจําเป็นภายใต้สถานการณ์) และอาจระงับบัญชีตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวจนกว่าจะมีการพิสูจน์ดังกล่าวเพื่อความพึงพอใจ

      8.11.7 . ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ E.A. (Expert Advisors) เว้นแต่ลูกค้าจะมีบัญชี STP (https://DBInvesting.com/account-types/) และ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีที่ลูกค้าใช้ซอฟต์แวร์ E.A. ที่มีประเภทบัญชีอื่น บริษัท มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงคืนยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดและเก็บกําไรใด ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อจ่ายเช็คการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดข้อตกลงของลูกค้า

  8.12. คุณได้อ่านข้อตกลงนี้อย่างครบถ้วนรวมถึงภาคผนวกและเข้าใจเนื้อหาและผลกระทบรวมถึงความเสี่ยงในการสูญเสียหลักประกันทั้งหมดของคุณก่อนที่จะยอมรับข้อกําหนด

  8.13. ในกรณีที่ บริษัท พบบทวิจารณ์เชิงลบความคิดเห็นหรือโพสต์ออนไลน์บนโซเชียลมีเดียต่อแบรนด์ผู้บริหารหรือพนักงานของ บริษัท บริษัท มีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกข้อตกลงทันทีและถือยอดคงเหลือในบัญชีเต็มจํานวนเพื่อชําระค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและความเสียหายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้น

  8.14. การร้องเรียน/การระงับข้อพิพาท: ภายใน 45 วันนับจากเวลาเกิดเหตุ ลูกค้าสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อบริษัทโดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]

 9. หลักประกัน

  9.1. เพื่อให้สามารถเริ่มใช้ระบบเพื่อดําเนินธุรกรรมคุณจะต้องโอนเงินไปยังบัญชีที่กําหนดโดย บริษัท เพื่อใช้เป็นหลักประกันสําหรับการทําธุรกรรมที่อธิบายไว้ในที่นี้

  9.2. บริษัทมีสิทธิและอํานาจทั้งหมดเกี่ยวกับหลักประกันจนกว่าท่านจะเพิกถอน

  9.3. กําไรใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรมของคุณจะถูกเพิ่มลงในบัญชีของคุณเป็นหลักประกันเพิ่มเติม การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากการทําธุรกรรมของคุณจะถูกหักออกจากบัญชีของคุณ

  9.4. เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ ยอดคงเหลือเครดิตของคุณจะไม่รับผิดชอบดอกเบี้ย

 10. การฝากถอนและการปิดบัญชีเพิ่มเติม

  10.1. การถอนหลักประกันที่มีอยู่ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดรวมถึงผลกําไรที่เกิดขึ้น (แต่ไม่ใช่ผลกําไรในอนาคต) คุณจะต้องดําเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรโดยแจ้งให้ บริษัท ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ดวันทําการ

  10.2. คุณสามารถโอนเงินเพิ่มเติมไปยังบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการทําธุรกรรม ข้อกําหนดทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะใช้บังคับกับเงินเพิ่มเติมใด ๆ ที่ฝากไว้

 11. ผู้มีอํานาจลงนามถูกต้อง

  11.1. ท่านอาจแจ้งให้บริษัททราบเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับบุคคลหรือบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้มอบอํานาจหรือมอบอํานาจให้สื่อสารกับบริษัทในนามของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังบริษัทโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ซึ่งรวมถึงชื่อและรายละเอียดบัตรประจําตัวของผู้มีอํานาจหรือบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้ จะต้องส่งตัวอย่างลายเซ็นของแต่ละรายการข้างต้นให้กับบริษัท การมอบอํานาจนี้อาจถูกเพิกถอนเป็นลายลักษณ์อักษร

  11.2. คําสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาเพื่อดําเนินธุรกรรมโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวจะผูกมัดคุณและ บริษัท สําหรับเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมด

 12. การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์และการเก็บบันทึก

  12.1. บริษัทหรือผู้มีอํานาจในนามของบริษัทอาจ (แต่ไม่มีข้อผูกมัด) บันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ทุกครั้ง

  12.2. บริษัทหรือผู้มีอํานาจในนามของบริษัทจะเก็บสําเนาคําสั่งซื้อที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกฉบับที่ได้รับจากคุณไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งโดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนี้ บริษัทหรือผู้มีอํานาจในนามของบริษัทจะต้องเก็บรักษาบันทึกธุรกรรมทั้งหมดของคุณ

  12.3. บริษัทอาจใช้บันทึก/บันทึกใด ๆ เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่บริษัทเห็นสมควร รวมถึงในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา

  12.4. ขอชี้แจงว่าบันทึก / บันทึกดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ บริษัท แต่เพียงผู้เดียวและไม่มีภาระผูกพันในการส่งมอบหรือเปิดเผยเนื้อหาดังกล่าวให้กับใคร มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าในกรณีใด ๆ ที่ บริษัท จะต้องส่งสําเนาดังกล่าวหรือจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับบัญชีของคุณรวมถึงคําแนะนําที่เข้มงวดจากหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทําซ้ําและ / หรือคัดลอกบันทึกและ / หรือเอกสารใด ๆ ตามรายการราคาอย่างเป็นทางการของ บริษัท สําหรับบริการดังกล่าว

 13. ความเสี่ยงและความรับผิด

  13.1. ธุรกรรมทั้งหมดจะดําเนินการในนามของคุณและยอมรับความเสี่ยงของคุณ บริษัทหรือผู้มีอํานาจในนามของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือหนี้ใดๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณซึ่งเป็นผลมาจากการกระทําที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จํานวนเงินใด ๆ ที่คุณจะเรียกร้องต้องไม่เกินหลักประกันของคุณ

  13.2. คุณขอประกาศว่าคุณเข้าใจและยอมรับว่าเงื่อนไขเบื้องต้นพื้นฐานของข้อตกลงนี้เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ของ บริษัท ในการปิดได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าธุรกรรมใด ๆ ที่คุณดําเนินการในกรณีที่พอร์ตโฟลิโอของคุณจะมีมูลค่าเป็นศูนย์หรือน้อยกว่าตามที่คํานวณจากความผันผวนของราคาของสัญญาทางการเงิน

 14. รายงาน

  ตามคําขอของคุณ บริษัท หรือผู้มีอํานาจในนามของ บริษัท จะจัดทํารายงานธุรกรรมทั้งหมดของคุณและจํานวนหลักประกันปัจจุบันของคุณ

 15. ค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่าย

  15.1 คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นใด ๆ จาก บริษัท สําหรับการทําธุรกรรมใด ๆ ที่ดําเนินการเว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นโดยคู่สัญญาในที่นี้

  15.2 บริษัท มีสิทธิ์หักค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสําหรับการฝากถอนเงินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกําหนดและการซื้อขายการปิดบัญชีและการตรวจสอบการฉ้อโกง

 16. ธุรกรรมและลักษณะการค้า

  16.1. แต่ละธุรกรรมจะดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการซื้อขาย สําหรับเจตนาและวัตถุประสงค์ทั้งหมดการยอมรับการทําธุรกรรมโดยคุณและเงินฝากของหลักประกันที่จะใช้ในการทําธุรกรรมดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาอย่างเพียงพอ

  16.2 การยอมรับคําสั่งของคุณโดย บริษัท และการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามสัญญาทางการเงินโดย บริษัท จะเป็นไปตามประเพณีปฏิบัติในตลาดการเงินระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามประเพณีที่ใช้กับสัญญาทางการเงินในลักษณะของสัญญาที่ดําเนินการโดยคุณโดยใช้ระบบ

 17. Stop Trade, Inaccurate Quotes และ Force Major

  17.1. คุณเข้าใจว่าสิ่งอํานวยความสะดวกการซื้อขายที่จัดทําโดยระบบอาจถูกระงับหรือระงับได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ บริษัท ในกรณีดังกล่าว บริษัท หรือผู้มีอํานาจในนามของบริษัทอาจปิดตําแหน่งที่เปิดอยู่ใด ๆ ที่คุณอาจมี (โดยการทําธุรกรรมย้อนกลับ) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคุณตามมูลค่าตลาดยุติธรรมที่สะท้อนถึงราคาที่เกี่ยวข้องของสัญญาที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คุณขอสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน/ความเหมาะสม/สาเหตุของการดําเนินการกับบริษัทในกรณีดังกล่าว และรับทราบว่าการสละสิทธิ์ดังกล่าวเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นต่อความถูกต้องของข้อตกลงนี้

  17.2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์โดยต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าถึงผลกระทบนี้ถึงคุณเพื่อยกเลิกธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดจากระบบและ / หรือข้อผิดพลาดของมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมของ บริษัท หรือไม่ก็ตามได้รับการดําเนินการในราคาซึ่ง ณ เวลาของการทําธุรกรรมไม่ใช่ราคาที่บ่งชี้และ / หรือถูกต้องของสัญญาทางการเงินดังกล่าวที่สร้างขึ้นโดยการทําธุรกรรม

 18. การชําระเงินและการชําระเงิน

  18.1. ห้ามมิให้โอนเงินหรือทรัพย์สินโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (ก) ไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง (ข) ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ นอกเหนือจากการชําระผลขาดทุนของคุณซึ่ง บริษัท หรือผู้มีอํานาจในนามของ บริษัท จะหักออกจากหลักประกันและการชําระเงินกําไรที่เกิดขึ้นกับคุณโดย บริษัท หรือผู้มีอํานาจในนามของ บริษัท

  18.2. ขอชี้แจงในที่นี้ว่า บริษัท ไม่ได้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังนั้นหลักประกันของคุณอาจไม่ได้รับการชําระคืนให้คุณในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินที่คุณฝากไว้กับ บริษัท ยอดคงค้าง (ของหนี้และลูกหนี้ของคุณจากบริษัท) จะชําระคืนให้คุณในสกุลเงินเดียวกับที่คุณจ่ายหลักประกันของคุณ

  18.3. เพื่อขจัดข้อสงสัยใด ๆ การชําระเงินทั้งหมดที่เรียกร้องจากคุณจะถูกโอนไปยังคุณภายในและไม่เกินเจ็ด (7) วันทําการหลังจากคําขอชําระเงินของคุณ

  18.4. คําแนะนําในการถอนเงิน:

         18.4.1 ในกรณีที่คุณต้องการถอนเงินที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณคุณต้องกรอกลงนามและส่งคืนให้กับ บริษัท ตามเงื่อนไขล่วงหน้าในการดําเนินการตามคําขอของคุณแบบฟอร์ม “คําขอปล่อยเงิน” ซึ่ง บริษัท หรือผู้มีอํานาจจะจัดส่งให้คุณในนามของ บริษัท บริษัทจะไม่นําเงินไปให้บริษัทหรือผู้มีอํานาจในนามของบริษัทหรือผู้มีอํานาจในนามของบริษัทในแบบฟอร์มดังกล่าวซึ่งลงนามโดยท่านหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

        18.4.2 ในการถอนเงินคําขอของคุณต้องปฏิบัติตามประเด็นเหล่านี้:

      การถอนขั้นต่ําด้วยการโอนเงินหรือบัตรเท่ากับ 50 EUR หรือ USD

        การถอนเงินจะดําเนินการหากเอกสาร KYC ทั้งหมดในบัญชีอยู่ในลําดับ หากเราพลาดเอกสารบางอย่างการถอนเงินจะติดขัด

        หากมีตําแหน่งที่เปิดอยู่สํานักงานหลังขอสงวนสิทธิ์ในการรอเงินทุนที่มีอยู่เพียงพอที่จะถอนออก

       โบรกเกอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการดําเนินการตรวจสอบหลังการกวาดล้างเกี่ยวกับการใช้สเปรดและสวอปที่ถูกต้องในตําแหน่งที่ปิด

      เราชี้ให้เห็นว่าหลีกเลี่ยงการถอนหากจํานวนการถอนมากกว่าสินทรัพย์และมาร์จิ้นที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม หากคุณต้องการขอถอนเงินจํานวนมากไปยังมาร์จิ้นที่มีอยู่จากนั้นนําบัญชีอ้างอิงมาคุณต้องส่งอีเมลอนุมัติซึ่งคุณต้องรับผิดชอบส่วนตัวในการใช้ประโยชน์จากบัญชีซื้อขายของคุณโดยนําไปที่ Margin Call และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของบัญชีของคุณจะถูกล้างออก

      การถอนเงินจะดําเนินการภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับคําขอ (ยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  18.5. นโยบายการคืนเงิน ในกรณีที่คุณต้องการคืนเงิน DB INVEST จะคืนเงินให้คุณเต็มจํานวน ซึ่งเป็นเงินที่ไม่ได้ใช้ด้วยบัญชี DB INVEST

 19. ทรัพย์สินทางปัญญา

  19.1.1. เว็บไซต์นี้เป็นของเราหรือบุคคลที่สามรวมถึงผู้ออกใบอนุญาตของเรา เนื้อหานี้อาจรวมถึงชื่อข้อกําหนดและ / หรือข้อมูลที่อาจมีหรือไม่สามารถระบุได้ด้วยสัญลักษณ์ที่ระบุว่าเป็นชื่อคําหรือรายการที่มีการอ้างสิทธิ์ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน การขาดสัญลักษณ์ดังกล่าวลิขสิทธิ์สิทธิ์ในฐานข้อมูลเครื่องหมายการค้าและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดในเนื้อหาของไม่ควรเข้าใจว่าชื่อคําหรือข้อมูลไม่ใช่ปัญญาชนของเราหรือบุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ

  19.1.2. ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เราใช้ในเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราไม่ควรตีความว่าหมายความว่าเจ้าของบุคคลที่สามให้การสนับสนุนรับรองหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราหรือกับธุรกิจของเราในทางใดทางหนึ่งหรือพวกเขาให้การรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของการเดิมพันหรือการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของเรา

  19.1.3. ยกเว้นในกรณีที่จําเป็นเพื่อดูข้อมูลบนเว็บไซต์นี้บนเบราว์เซอร์ของคุณหรือตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายเซเชลส์หรือข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ข้อมูลหรือเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกทําซ้ําดัดแปลงอัปโหลดไปยังบุคคลที่สามเชื่อมโยงตีกรอบดําเนินการในที่สาธารณะแจกจ่ายหรือส่งในรูปแบบใด ๆ โดยกระบวนการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราโดยเฉพาะ

  19.1.4. นอกเหนือจากข้างต้นคุณตกลงที่จะไม่ “เชื่อมโยงลึก” ไปยังเว็บไซต์ขายต่อหรืออนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์แก่ผู้อื่นและไม่คัดลอกเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์เพื่อขายต่อหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยคุณจะต้องรับผิดชอบและผูกพันกับการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยคุณซึ่งละเมิดส่วนนี้

   

 20. GDPR และข้อมูลส่วนบุคคล

  ท่านตกลงที่จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากระบบสารสนเทศของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการทําธุรกรรมภายในและภายในเว็บไซต์หรือระบบของบริษัทเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้คุณลักษณะการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ของบริการบนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายทรมานเหยียดหยามและล่วงล้ําความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นก่อกวนหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทอับอายลามกอนาจารข่มขู่หรือแสดงความเกลียดชัง

   

 21. ใบอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มของเรา

  ใบอนุญาตที่ได้รับภายใต้ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงหาก บริษัท มีเหตุผลที่จะเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ไว้รวมถึงที่อยู่อีเมลของคุณไม่เป็นปัจจุบันหรือถูกต้องอีกต่อไปหรือหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้และกฎและแนวทางทั้งหมดสําหรับแต่ละบริการ เมื่อมีการละเมิดดังกล่าวคุณตกลงที่จะหยุดการเข้าถึงบริการ คุณยอมรับว่า บริษัท อาจใช้ดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียวและไม่ว่าจะแจ้งให้ทราบหรือไม่ก็ตามอาจยุติการเข้าถึงบริการใด ๆ หรือทั้งหมดและลบและทิ้งข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ภายในบริการรวมถึงการเพิ่มบทลงโทษและลบกําไร / เดบิตออกจากบัญชีของคุณ

 22. ความเป็นเจ้าของ

  ใบอนุญาตที่บริษัทมอบให้ท่านในข้อตกลงนี้เพื่อใช้ซอฟต์แวร์จะยังคงมีผลบังคับใช้ตราบเท่าที่ข้อตกลงนี้หรือข้อตกลงที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งแทนที่ซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราวยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ความเป็นเจ้าของซอฟต์แวร์ เอกสาร และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในนั้นจะยังคงอยู่กับบริษัทตลอดเวลา ห้ามมิให้บุคคล ธุรกิจ บริษัท องค์กรรัฐบาล หรือหน่วยงานอื่นใดใช้ซอฟต์แวร์อื่นใดโดยเด็ดขาดและเป็นการละเมิดข้อตกลงนี้

   

 23. การป้องกันที่เป็นกรรมสิทธิ์

  เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ และเอกสารประกอบด้วยเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศความลับทางการค้าและกฎหมายเครื่องหมายการค้าและตามบทบัญญัติของสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่บังคับใช้ สิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้มอบให้คุณในที่นี้สงวนไว้โดยชัดแจ้งโดย บริษัท หรือผู้ออกใบอนุญาตซัพพลายเออร์หรือพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง คุณไม่สามารถลบประกาศกรรมสิทธิ์ใด ๆ ของบริษัทออกจากสําเนาซอฟต์แวร์หรือเอกสารใด ๆ

 24.   จำกัด

  24.1. คุณไม่สามารถเผยแพร่ แสดง เปิดเผย ให้เช่า ให้เช่า ดัดแปลง ให้ยืม แจกจ่าย หรือสร้างงานลอกเลียนแบบตามซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟต์แวร์ คุณไม่สามารถทําวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส แปล ดัดแปลง หรือถอดประกอบซอฟต์แวร์ และห้ามพยายามสร้างซอร์สโค้ดจากโค้ดออบเจ็กต์สําหรับซอฟต์แวร์ คุณสามารถถ่ายโอนซอฟต์แวร์ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่คุณเป็นเจ้าของได้ตราบใดที่คุณใช้งานบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเท่านั้น

  24.2. DB INVEST Limited ไม่ได้ให้บริการด้านการลงทุนในสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาแคนาดาอิหร่านอิรักอาร์เมเนียอาเซอร์ไบจานสหราชอาณาจักรประเทศที่ถูก จํากัด FATFA หรือ FATF

 25. ไฮเปอร์ลิงก์

  บริษัทอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ควบคุมหรือนําเสนอโดยบุคคลที่สาม ลิงค์ดังกล่าวไปยังไซต์ไม่ใช่การรับรองการอนุญาตการสนับสนุนหรือความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ดังกล่าวเจ้าของหรือผู้ให้บริการ

 26. คําเตือนความเสี่ยง

  บริษัท เตือนคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์เหล่านั้นก่อนที่จะดึงใช้พึ่งพาหรือซื้ออะไรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ลิงค์ไปยังเว็บไซต์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้นและคุณยอมรับว่าไม่ว่าในกรณีใด ๆ คุณจะไม่ให้ บริษัท รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์อื่น ๆ

 27. รูปแบบปัจจุบันและมีผลผูกพัน

  ท่านรับทราบและตกลงในข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทอาจปรับปรุงและ/หรือปรับปรุงและ/หรือแก้ไขข้อกําหนดของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราวตามความต้องการของกิจกรรมและดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว รูปแบบที่มีผลผูกพันของข้อตกลงนี้จะเป็นไปตามแบบฟอร์มปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้ในเวลาใดก็ได้

 28. การรักษาความลับ

  คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์มีความลับทางการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และคุณตกลงที่จะรักษาความลับของซอฟต์แวร์โดยใช้ความระมัดระวังอย่างน้อยที่สุดเท่าที่คุณใช้เพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับที่สุดของคุณเอง คุณตกลงที่จะสื่อสารข้อกําหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างสมเหตุสมผลกับบุคคลที่คุณว่าจ้างซึ่งติดต่อกับซอฟต์แวร์และใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

 29. การรับประกันแบบ จํากัด

  การใช้งานเว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของบริษัทถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เว็บไซต์และซอฟต์แวร์มีให้ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ โดย บริษัท รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัท ขอปฏิเสธการรับประกันทุกประเภททั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับความสามารถในการขายและความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัท ไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์จะตอบสนองความต้องการหรือความต้องการใด ๆ ที่คุณอาจมีซอฟต์แวร์จะทํางานโดยปราศจากข้อผิดพลาดหรือในลักษณะที่ไม่หยุดชะงักหรือข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟต์แวร์จะได้รับการแก้ไขหรือซอฟต์แวร์เข้ากันได้กับแพลตฟอร์มใด ๆ คุณรับทราบว่าขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลที่ดีกําหนดว่าโปรแกรมใด ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์จะต้องได้รับการทดสอบอย่างละเอียดด้วยข้อมูลที่ไม่สําคัญก่อนที่คุณจะพึ่งพามันและคุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้ซอฟต์แวร์ การปฏิเสธการรับประกันนี้ถือเป็นส่วนสําคัญของใบอนุญาตนี้ เขตอํานาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการสละสิทธิ์หรือยกเว้นการรับประกันโดยนัยดังนั้นจึงไม่สามารถใช้กับคุณได้

 30. การจํากัดความรับผิด

  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท เจ้าหน้าที่กรรมการหรือพนักงานของ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงความเสียหายทางอ้อมพิเศษการลงโทษหรือตัวอย่างสําหรับการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียผลกําไรการหยุดชะงักทางธุรกิจหรือการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจ) ที่เกิดจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ หรือสําหรับการเรียกร้องใด ๆ โดยบุคคลอื่นแม้ว่า บริษัท จะได้รับคําแนะนําถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว ความรับผิดโดยรวมของบริษัทเกี่ยวกับภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์และเอกสารจะต้องไม่เกินจํานวนค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายสําหรับการใช้ซอฟต์แวร์และเอกสาร เนื่องจากบางรัฐ/ประเทศไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดสําหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ข้อจํากัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

 31. แถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

  บริษัทคํานึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการคุ้มครองโดยมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งทางกายภาพและเทคโนโลยี หากคุณคัดค้านข้อมูลของคุณที่ได้รับการปฏิบัติในลักษณะนี้โปรดอย่าใช้บริการของเรา เราจะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณและเราจะใช้ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น อย่างไรก็ตามโดยการยอมรับข้อตกลงนี้คุณยินยอมให้ได้รับสื่อส่งเสริมการขายและโฆษณาซึ่งเราจะส่งถึงคุณไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือของบุคคลที่สามอื่น ๆ

 32. การบอกเลิกสัญญา

  32.1. เราอาจยกเลิกบัญชี DB Investing หรือบริการการลงทุน DB ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการปิด IB Wallet หรือบัญชีซื้อขาย DB Investing ของคุณ) โดยแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหนึ่ง (1) สัปดาห์ ซึ่งเราจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลล่าสุดที่คุณให้ไว้กับเรา คุณสามารถยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาโดยแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า 48 ชั่วโมงทางไปรษณีย์หรือระบบตั๋ว

  32.2. เราสามารถระงับบัญชี DB Investing หรือบริการการลงทุน DB ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการระงับ IB Wallet หรือบัญชีซื้อขาย DB Investing ของคุณ) จํากัดการทํางานหรือยุติข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้โดยมีผลทันทีหาก:

       32.2.1.  คุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราต้องการหรือเราเชื่อว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้กับเราไม่ถูกต้องหรือเป็นเท็จ หรือคุณไม่ตอบกลับคําขอการปฏิบัติตามข้อกําหนดและแบ็คออฟฟิศของเราเกี่ยวกับคําขอเอกสาร KYC และ AML หรือ

       32.2.2.  คุณไม่ชดใช้เงินที่คุณเป็นหนี้เรา หรือ

       32.2.3.  คุณไม่ได้ให้ข้อมูลประจําตัวหรือเอกสารแก่เราตามที่เราต้องการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เราสามารถดําเนินการตรวจสอบที่กําหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับหรือตามที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด หรือ

       32.2.4.  คุณไม่ปฏิบัติตาม KYC, AML หรือการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะอื่น ๆ ที่ดําเนินการโดยเราเมื่อใดก็ได้ หรือ

       32.2.5.  ฐานะการเงินหรืออันดับเครดิตของคุณแย่ลงจนความสามารถของคุณในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างเพียงพอ หรือความสามารถของเราในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับอันเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพดังกล่าว ตกอยู่ในอันตราย หรือ

      32.2.6. คุณกลายเป็นบุคคลล้มละลาย หรือ

      32.2.7.คุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกําหนดด้านกฎระเบียบ หรือ

      32.2.8.เราจําเป็นต้องดําเนินการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือในกรณีที่เราเชื่อว่าการให้บริการการลงทุน DB แก่คุณอย่างต่อเนื่องอาจละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ หรือ

      32.2.9. เราจําเป็นต้องทําเช่นนั้นโดยหน่วยงานกํากับดูแลธนาคารหรือผู้ให้บริการชําระเงินของเรา หรือ

      32.2.10. คุณได้ละเมิดข้อตกลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเหตุผลต่อไปนี้:

                          .  . การละเมิดโปรโมชั่นของบริษัทสําหรับเทรดเดอร์รายบุคคล (รวมถึงโบนัสต้อนรับ)
                          .  . การละเมิดในการซื้อขายประเภทบัญชี (โดยใช้บัญชี Standard เป็นบัญชี Scalping)
                          .  . การจัดการค่าคอมมิชชั่น IB กับ Master IB
                         .  . การใช้ VPN, VPS หรือ EI โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท
                         .  . เปิดหลายบัญชีที่ใช้โดยผู้ใช้รายเดียวกัน และ IP ที่แชร์โดยบัญชี
                         .  . มอบหมายให้บุคคลที่สามใช้บัญชี
                         .  . เปิดบัญชีโดยใช้เอกสารของบุคคลที่สามเพื่อปกปิดตัวตนผู้ใช้ที่แท้จริง
                         .  . ต้องสงสัยว่ามีการฟอกเงิน                            

  32.3. หากเราระงับหรือยกเลิกบัญชี DB Investing หรือบริการชําระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงการระงับ IB Wallet หรือบัญชีซื้อขาย DB Investing ของคุณ) เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือโดยเร็วที่สุดในภายหลัง

  32.4. การยกเลิกข้อตกลงโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะกําหนดให้คุณต้องปิดตําแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดโดยดําเนินการธุรกรรมที่จําเป็น

  32.5 ณ วันที่คุณแจ้งการยกเลิกคุณไม่สามารถทําธุรกรรมใหม่ใด ๆ ซึ่งจะเปิดตําแหน่งใหม่ในบัญชีของคุณ

  32.6  บริษัท สามารถหักค่าธรรมเนียมหลังจากปิดบัญชีของคุณหากมีหลักฐานการจัดการบัญชีของคุณการละเมิดและการละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไข

  32.7  ในกรณีที่มีการยกเลิกข้อตกลงสําหรับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกําหนดและเงื่อนไข บริษัท สามารถ:

          32.7.1 ลบกําไรในที่สุดที่เกิดจากกิจกรรมการซื้อขายหรือค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากกิจกรรม IB ที่ผิดกฎหมาย

          32.7.2 หักค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีที่มีการใช้ระบบในทางที่ผิด ค่าใช้จ่ายยังรวมถึง: ค่าธรรมเนียมรายเดือน สเปรด ค่าคอมมิชชั่น และสวอป ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ใช้ไม่ได้จ่าย

          32.7.3  ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกําหนดเดบิตหลังจากความร่วมมือที่ไม่ใช่ KYC และ AML โดยมีขั้นต่ํา 500$ ถึง 5000$ ในกรณีที่ฝ่ายกฎหมายมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

 33. เบ็ดเตล็ด

  33.1. ข้อตกลงนี้รวมถึงทุกส่วนที่ระบุไว้ในที่นี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดและแต่เพียงผู้เดียวของคู่สัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับสาระสําคัญในที่นี้และแทนที่ข้อตกลงความเข้าใจการเตรียมการข้อเสนอหรือการรับรองใด ๆ และก่อนหน้านี้ทั้งหมดไม่ว่าจะทําเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาซึ่งทําขึ้นระหว่างคู่สัญญาและเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ในกรณีที่ลูกค้าประกอบด้วยหลายหน่วยงานหรือบุคคลข้อกําหนดของข้อตกลงนี้จะผูกมัดทั้งหมดร่วมกันและหลายครั้ง

  33.2. ภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดําเนินการโดยและระหว่างคู่สัญญา ข้อตกลงนี้ไม่ได้สร้างสิทธิ์ใด ๆ ในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผู้ลงนามในที่นี้

  33.3. คุณไม่สามารถถ่ายโอนข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ไปยังบุคคลที่สาม

  33.4. บริษัทหรือผู้มีอํานาจในนามของบริษัทอาจส่งคําบอกกล่าวและเอกสารใด ๆ ถึงท่านทางไปรษณีย์ เทเล็กซ์ ผู้จัดส่ง อีเมล หรือโทรสาร ตามที่เห็นสมควร คําบอกกล่าวใด ๆ ที่ท่านจะส่งถึงบริษัทจะต้องส่งทางไปรษณีย์ที่ได้รับการรับรองหรือทางไปรษณีย์ ประกาศดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวจริง

  33.5. ข้อตกลงนี้จะถูกตีความและบังคับใช้ตามและจะถูกควบคุมโดยเซเชลส์แม้จะมีความขัดแย้งของกฎหมายหรือหลักการใด ๆ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายขอเพิกถอนไม่ได้ (i) ยินยอมให้มีการฟ้องร้อง ดําเนินคดี หรือดําเนินคดีใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาลที่มีอํานาจของเซเชลส์ (“ศาล”) และสละสิทธิ์ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการคัดค้านใด ๆ ซึ่งอาจมีในขณะนี้หรือหลังจากนี้ไปยังสถานที่ของการฟ้องร้องการกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ ในศาลดังกล่าวและการเรียกร้องใด ๆ ที่ฟ้องร้องดังกล่าว การกระทําหรือการดําเนินการได้ถูกนํามาในฟอรัมที่ไม่สะดวก (๒) รับทราบถึงความสามารถของศาลดังกล่าว (iii) ส่งไปยังเขตอํานาจศาลเฉพาะของศาลดังกล่าวอย่างชัดแจ้งในคดีการกระทําหรือการดําเนินการใด ๆ และ (iv) ตกลงว่าคําพิพากษาอันถึงที่สุดในคําฟ้องการกระทําหรือกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่เกิดขึ้นในศาลดังกล่าวจะเป็นข้อสรุปและมีผลผูกพันและอาจบังคับใช้ในทุกศาล

 34. การวิเคราะห์การซื้อขายข่าวสารและความคิดเห็น

  ความคิดเห็นข่าวการวิจัยการวิเคราะห์ราคาหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นความเห็นทั่วไปของตลาดและไม่ถือเป็นและไม่อาจถูกตีความว่าเป็นคําแนะนําการลงทุนใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการสูญเสียผลกําไรใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้หรือการพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

 35. โดยการใช้บริการที่นําเสนอโดย บริษัท และโดยการใช้เว็บไซต์นี้ผู้ใช้ยอมรับว่า www.DBInvesting.com ผู้เขียนและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ www.DBInvesting.com จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เป็นผลสืบเนื่องโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานนี้หรือการใช้ข้อมูลสัญญาณซอฟต์แวร์ข้อความใด ๆ คู่มือแผ่นงานคําแนะนําการแจ้งเตือนคําสั่ง ฯลฯ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเรื่องการใช้งานและความเข้าใจ
 36. การใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่นําเสนอโดย DB INVEST เป็นความเสี่ยงของคุณเอง การตัดสินใจเปิดบัญชีเป็นฝ่ายเดียวโดยลูกค้า
 37. ไม่มีการรับประกันประสิทธิภาพผลลัพธ์หรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดการณ์ไว้เมื่อใดก็ได้
 38. ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้และอาจถูกตีความหรือพึ่งพาเพื่อรับประกันผลลัพธ์ในอนาคต
 39. โดยการใช้เว็บไซต์นี้คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่และแต่เพียงผู้เดียวสําหรับการวิจัยการตัดสินใจและการกระทําของคุณก่อนที่จะฝากเงินและเปิดการซื้อขาย
 40. อัตราสวอปและสเปรด

  อัตราส่วนสวอปและสเปรดที่ใช้เมื่อลงทุนกับ DB Investing จะแสดงบนเว็บไซต์ของเราที่หน้า https://www Investing.com/trading-conditions/ DB

  สําหรับนักลงทุนที่ยังใหม่กับการซื้อขายเราได้สรุปสั้น ๆ ว่าการแสดงออกเหล่านี้หมายถึงอะไร

  แลก

  ค่าธรรมเนียมสวอปคือต้นทุนของการซื้อขายที่ใช้กับธุรกรรมที่เปิดในตอนท้ายของวันซึ่งเป็นผลมาจากความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่มีการซื้อขายคู่สกุลเงิน เงิน “Forex” คือการยืมเงินในตลาด Forex และเงิน “ขาย” จะถูกยืม ตามตรรกะนี้คุณสามารถดูรายได้หรือต้นทุนการแลกเปลี่ยนได้ดังนี้ในวิธีที่ง่ายที่สุด

  สลับตําแหน่ง

  หากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่ได้รับต่ําและอัตราดอกเบี้ยของเงินที่ขายสูง (-) ค่าใช้จ่ายจะถูกหักออกจากบัญชีของนักลงทุน

  หากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่ขายต่ําและอัตราดอกเบี้ยของเงินที่ได้รับสูง (+) จะคืนให้กับนักลงทุนเป็นรายได้


  กฎเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสวอป

  ต้นทุนสวอปหรือรายได้จะไม่ถูกนําไปใช้กับตําแหน่งที่ปิดในวันเดียวกัน อัตราสวอปใช้กับตําแหน่งที่ยังคงเปิดอยู่ในตอนท้ายของวัน

  เปลี่ยนยอดคงเหลือสวอปเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของประเทศที่หน่วยสกุลเงินที่เกี่ยวข้องอยู่

  สวอป 3 วันใช้กับตําแหน่งที่ยังไม่ได้ปิดในวันพฤหัสบดี (เทียบเท่ากับมูลค่าของวันหยุดสุดสัปดาห์) เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์มีมูลค่า +2 วัน ในวันอื่น ๆ การปฏิบัตินี้คือ 1 วัน

  คุณสามารถเลือกตัวเลือกบัญชีอิสลามเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ใช้สวอป

  กระจาย 

  ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขายของสินทรัพย์ทางการเงินเรียกว่า “สเปรด” และแสดงเป็นหน่วย “pip”

  ตัวอย่างเช่น หากราคาซื้อเท่ากับ 1.1225 และราคาขายเท่ากับ 1.1223 ในความเท่าเทียมกันของ EURUSD สเปรดนี้คือ 2 pip สําหรับสเปรด (1,1225-1,1223 = 0,002) ดังนั้นเมื่อคุณเปิดล็อต (เช่น 100,000 หน่วย) ในหนึ่งล็อตคุณจะจบลงด้วยค่าใช้จ่าย 0,0002 * 100,000 = 20 USD Spread

  มันเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในการเปิดตําแหน่งนี้ หากพาริตีถึง 1,1227 ค่าใช้จ่ายของคุณจะเป็นศูนย์ สเปรดซึ่งเป็นต้นทุนที่สําคัญสําหรับนักลงทุนสามารถคงที่หรือเปลี่ยนแปลงได้ Variable Spread อยู่ในระดับต่ําในช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในตลาด แต่อาจขาดแคลนสภาพคล่องสูง สเปรดคงที่เป็นค่าคงที่ที่เสนอให้กับนักลงทุนของบ้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

   

Next Live Webinar
Hours
Minutes
Seconds
Image
Latest Market News & analysis

Check our newest articles and posts

( UAE )