องค์กร การดําเนินการ

เงินปันผลคือการกระจายผลกําไรและกําไรสะสมที่ บริษัท มักจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นทุกปี

หากคุณถือตําแหน่งที่เปิดใน ดัชนี CFD ซึ่งกระจายเงินปันผลก่อนวันที่ ex-date คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลไม่ว่าจะเป็นเครดิตหรือเดบิต

วันที่จ่ายเงินปันผลหรือที่เรียกว่าวันที่ลงทุนใหม่เป็นระยะเวลาการลงทุนที่รวมถึงเวลาที่จ่ายเงินปันผลในหุ้นของ บริษัท

จํานวนเงินปันผลที่รวมอยู่ในค่าสวอปในคะแนนในบัญชี metatrader4 ของคุณ

คุณสามารถดูจํานวนสวอปโดยรวมเป็นคะแนนได้ภายใต้ข้อกําหนดของสัญลักษณ์ใน MT4 ของคุณ